Kontaktní místo Czech POINT


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Kontaktní místo Czech POINT
CzechPOINT

Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl ulehčit a zjednodušit komunikaci občanů s úřady.

Czech POINT je asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude možné také učinit jakékoliv podání ke státu.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:


Obecní úřad Bantice vydává na žádost občanů ověřené výpisy z těchto veřejných i neveřejných evidencí:
Výpisy jsou vydávány v úředních hodinách kanceláře Obecního úřadu Bantice č.p.14.
 

Více informací o projektu

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:

 • Úplný výpis – jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
 • Výpisy platných – obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu
Poplatek:

za první stranu 100,-Kč a za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč.
Výpis z Živnostenského rejstříku

 

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Poplatek:

za první stranu 100,-Kč a za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč.
Výpis z Katastru nemovitostí

 

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

 • Pokud žadatel žádá o výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
 • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
 • Pozn.: O výpis lze žádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na  jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže, apod. V tomto případě musí žadatel znát nejen katastrální území a  číslo popisné domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
 
Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:
 • úplný výpis
 • částečný výpis 
 
Poplatek:

za první stranu 100,-Kč a za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč.
Výpis z Rejstříku trestů

 

Podle paragrafu 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti.

Tuto žádost není potřeba vyplňovat ručně, žadatel ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost se dle zákona archivuje.

Žadatel musí předložit na pracovišti Czech POINTu platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Žadatel musí mít přiděleno rodné číslo, to znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky.

Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, a to na základě úředně ověřené plné moci.

 
Postup vydávání výpisu:
 • Pracovník Czech POINTu ověří platnost předloženého dokladu totožnosti v databázi neplatných dokladů.
 • Pokud je doklad platný, pracovník Czech POINTu vyplní a vytiskne formulář žádosti o  vydání výpisu. Žadatel  tuto písemnou žádost podepíše. (Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů ověřující úřad uchovává po dobu 6-ti let ode dne podání žádosti, a to podle paragrafu 11 b odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění).
 • Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech POINTu elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví:
  • předáním elektronického výpisu
  • informací, že Žádost nemohla být vyřízena elektronicky
 • V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním výpisu, je tento výpis vytisknut a opatřen ověřovací doložkou. Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 50,-Kč. Na vydaný výpis se nevylepuje žádný kolek, správní poplatek je příjmem ověřující obce.
 • V případě, že Rejstřík trestů odpoví informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky, tak se musí být zpracována manuálně - žadatel musí požádat o výpis způsobem podle paragrafu 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění, tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost vytisknout.  Ověřující úřad ověří správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50,- Kč a pošle žádost k vyřízení na adresu Rejstříku trestů.
 
Poplatek:

50,-Kč za výpis.
 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení.

Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany o jejich stavu trestných bodů (bez bodů ve správním řízení), nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. 

Výpis lze vydat osobě, které se výpis týká. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, a to na základě úředně ověřené plné moci. Žadatel musí předložit na pracovišti Czech POINTu platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Žadatel musí mít přiděleno rodné číslo, to znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky.

Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je uvedeno zákonem č. 480/2008 Sb. v platném znění.

Poplatek:

za první stranu 100,-Kč a za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč. 
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle paragrafu 53 a paragrafu 54 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

Tato služba je určena především firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud není starší více než 3 měsíce, může v zadavácím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.

O výstup z tohoto veřejného rejstříku může požádat kdokoliv. Žadatel musí znát pouze IČ organizace.

Poplatek:

za první stranu 100,-Kč a za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč.
 

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 

Online systém pro evidenci přijatých autovraků vychází z požadavků zákona č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, v platném znění.

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, čímž získají přístupové údaje od systému, což je jim právě umožněno přes Czech POINT.

Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:
  identifikace provozovatele (IČ organizace) identifikace žadatele na základě platného dokladu totožnosti plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH, kterou vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně

Pracovník kontaktního místa Czech POINTu může provést:
 • registraci a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelských účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům
Poplatek:

za první stranu 100,-Kč a za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč.

Podrobnější informace o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/


Žádost o zřízení datové schránky

V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím agend ISDS ( Informačního systému datových schránek ) na Czech POINTu lze v kanceláři Obecního úřadu v Banticích zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.

Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek.

Obecné podmínky u agend datových schránek:

Při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti.

Žádost vyplní pracovník obecního úřadu elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Poté ji konvertuje do elektronické podoby a odešle.

Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená.

V případě, že je zřizována datová schránka pro právnickou osobu, na žádost je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.

Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma.

Na obecním úřadě můžete vyřídit:
  Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost. Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM (orgán veřejné moci) Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby) Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
Poplatky:

činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.

Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,-Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info


Autorizovaná konverze

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů.

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat.

Jsou to především dokumenty jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit:

občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Poplatek:

za každou stranu konvertovaného dokumentu 30,-Kč.
Další informace najdete na
www.czechpoint.cz