OBEC  BANTICE

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET

 

 OBCE BANTICE NA ROK 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval : Remeš René  - starosta

Předkládá : Remeš René – starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky na www. bantice.cz:  9.3.2010

 

 

 

 

Sňato :                                31.3.2010 

 

Schváleno ZO Bantice :     31.3.2010

 

 

 

 

 

Zpráva k  rozpočtu Obce Bantice na rok 2010

 

Dne 9.12.2009 Poslanecká sněmovna  Parlamentu ČR schválila usnesením č. 1518 zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Součástí zákona o státním rozpočtu na rok 2010 je i finanční vztah SR k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (dle přílohy č. 6  k zákonu). Finanční vztahy SR k rozpočtům obcí Jihomoravského kraje sdělilo Ministerstvo financí ČR dopisem č.j. 12/99 662/2009 – 121 ze dne 17.12.2009.

 

Dne 17.12.2009 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo usnesením č. 599/09/Z11, rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2010.

V návaznosti na uvedené skutečnosti provedl ekonomický odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje propočet jednotlivých dotací ze SR všem obcím Jihomoravského kraje.

Pro naši obec vyplývá ze souhrnného finančního vztahu SR k rozpočtu obce příspěvek

79.800,-Kč, na výkon státní správy, dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a tento příspěvek je určen na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy.  

 

 

Kromě výše uvedených příjmů  jsou v rozpočtu obce zahrnuty ostatní příjmy, a to zejména :

-         daňové příjmy

-         příjmy z pronájmu pozemků a budov

-         příjmy z vlastní činnosti obce

-         místní poplatky

 

Dále byl v rozpočtu  do financování zahrnut zůstatek na běžném účtu k 31.12.2009

ve výši  832.100,- Kč.

 

Navržený rozpočet je stanoven tak, aby platila rovnice :

 

 

Příjmy + financování = výdaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

P Ř Í J M Y

 

Daňové :                                                                                             

Parag.    Polož.                                                                                                                                        

…...

1111

Výnos daně z příjmu fyzických osob – závislá činnost

  429.000,-

 

1112

Výnos daně z příjmu fyzických osob – vybírané srážkou

    20.000,-

 

1113

Výnos daně z příjmu fyzických osob – kapitálové příjmy

    34.000,-

 

1121

Výnos daně z příjmu právnických osob

  416.000,-

 

1122

Výnos daně z příjmu právnických osob za obec

  244.200,-

 

1211

Výnos daně z přidané hodnoty

  760.000,-

 

1511

Výnos daně z nemovitosti

  477.000,-

 

Daňové příjmy celkem :

 

2.380.200,-

 

Nedaňové :

 

Parag.    Polož.                                                                                                                                                                 

 

1337

Poplatek za komunální odpad     

   139.800,-   

 

1341

Poplatek ze psů

       5.500,-

 

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

          500,-

 

1361

Správní poplatky

       2.000,-

 

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-FRB

     16.300,-

 

4112

Neinvestiční dotace na výkon státní správy

     79.800,-

2115

2324

Příspěvěk- větrná elektrárna

   125.000,-

3639

2131

Příjem z pronájmu pozemků

   277.300,-

2310

2111

Pitná voda

   194.500,-

2310

2324

Přijaté nekapitál.příspěvky – CÚ (přeplatek poplatku za vodu)

       3.700,-

2321

2111

Odpadní vody – stočné

     66.700,-

3341

2111

Rozhlas – hlášení místním rozhlasem

          300,-

3399

2111

Ostatní záležitosti kultury – vstupné,

     10.000,-

3399

2321

Ostatní záležitosti kultury – dary

          500,-

3612

2132

Bytové hospodářství – nájmy bytů

   499.300,-

3613

2132

Nebytové hospodářství – pronájem hospody

     24.000,-

2412

2132

Příjem z pronájmu hydroglobu

       5.000,-

3412

2111

Příjem- koupaliště + hřiště s uměl. Povrchem.

     88.000,-

3725

2111

Využ. a zneškod. komunálních odpadů – separace EKO-KOM

      4.200,-

3723

2111

Využ. a zneškod. komunálních odpadů – separace ASEKOL

      1.700,-

6310

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

    22.800,-

6310

2141

Příjmy z úroků

     10.100,-

 

 

Nedaňové příjmy celkem

1.577.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování :

 

Parag.   Polož.                                                                                                                                                 

…..

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

 - zůstatek k 31.12.2008 Bú KB

   832.100,-

 

 

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených

prostředků (úvěr ČS)

  -429.600,-

      

 

Financování celkem

 

402.500,- Kč

 

 

PŘÍJMY CELKEM    ………………………………………...………. 4.359.700,- Kč

 

 

 

 

 

 

V Ý D A J E

 

Parag.            Polož.                                                                                                                                                     

2212

 

Silnice (průtah II. etapa)

1.251.200,-  

2310

 

 

Pitná voda

Nákup materiálu

El. energie

Nákup ostatních služeb

Opravy a údržby

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

 

   112.800,-

          2.000,-

        22.500,-

        55.800,-

          2.500,-

        30.000,-

 

2321

 

 

Odvádění a čištění odpadních vod.

El. energie

Opravy a údržby

Nákup ostatních služeb

 

      99.500,-

          4.500,-

        20.000,-

        75.000,-

3111

 

 

Předškolní zařízenípříspěvek  MŠ-Prosiměřice

    18.400,-

3113

 

Základní školy 

příspěvek - ZŠ Prosiměřice

příspěvek - ZŠ Znojmo

 

    99.300,-

     96.900,-

        2.400,-

3141

 

Školní stravovánípříspěvek ŠJ-Prosiměřice

    28.700,-

 

3314

 

Činnosti knihovnické - nákup materiálu

 

      1.000,-

3341

 

Rozhlaspoplatky, OSA

 

      1.700,-

3399

 

 

Ostatní záležitosti kultury

Opravy a údržby

Nákup mat. jinde nezařazený

Nákup ostatních služeb

Pohoštění a dary

Věcné dary

 

    53.500,-

     10.000,-

       1.500,-

      37.000,-

        1.000,-

        4.000,-

 

3412

 

 

Přírodní koupaliště

Nákup materiálu jinde nezařazený

El. energie

Nákup ostatních služeb

Opravy a udržování

 

    80.000,-

         5.000,-

       45.000,-

       10.000,-

       20.000,-

 

3612

 

 

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

Úroky vlastní (úrok z úvěru)

Nákup ostatních služeb

Opravy a údržby

 

     50.500,-

        30.000,-

             500,-

        20.000,-

3631

 

 

Veřejné osvětlení

Elektrická energie

Opravy a údržby

 

     40.000,-

        30.000,-

        10.000,-

3639

 

 

Komunální služby a územní rozvoj

Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP

Povinné pojistné na soc. zabezpečení

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Prádlo, oděv a obuv

Nákup materiálu jinde nezařazený

Pohonné hmoty a maziva

Nájemné

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

 

    196.600,-

      150.000,-

        26.000,-

        13.500,-

             500,-                           

              400,-

             200,-

          1.000,-

          5.000,-

 

3721

 

 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb

       6.100,-

 

3722

 

Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb

 

   159.000,-

3723

 

 

Sběr velkoobjemového odpadu - nákup ostatních služeb

     16.700,-

3745

 

 

Péče o vzhled obce – údržba zeleně

Opravy a udržování

Pohonné hmoty a maziva

 

     48.000,-

        30.000,-

        18.000,-

6112

 

 

Zastupitelstvo obce

Odměny členů zastupitelstva

Povinné  pojistné na sociální zabezpečení.

Povinné pojistné na zdravotní pojištění

Služby telekomunikací a radiokomunikací

Cestovní náhrady

Pohoštění

 

   616.000,-

      395.000,-

        95.000,-

        36.000,-

        30.000,-

        35.000,-

        25.000,- 

6171

 

 

Místní správa

Platy zaměstnanců v prac. poměru - účetní

Povinné pojistné na soc. zabezpečení

Povinné pojistné na zdravotním pojištění

Povinné pojistné na úrazové pojištění

Knihy, učební pomůcky a tisk

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nákup materiálu

Plyn

El. energie

Služby pošt

Služby telekomunikací a radiokomunikací

Služby školení a vzdělávání

Ostatní služby

Opravy a udržování

Programové vybavení

Neinvestiční transfery občan. sdružením

Neinvestiční transfery obcím

 

   538.600,-

      187.000,-

        45.000,-

        16.500,- 

          3.000,-

          5.000,-

        30.000,-

        10.000,-

        40.000,-

        20.000,-

          3.000,-

        15.500,-

        15.000,-

        90.000,-

        50.000,-

         5.000,-

         1.100,-

         2.500,-                

6171

 

Nespecifikované rezervy

 

  682.600,-

6310

 

 

Obecné výdaje – služby peněžních ústavů

    15.000,-

6399

 

 

Ostatní finanční operace – daň z př. za obec

  244.200,-

6402

 

Finanční vypořádání minulých let – vratka Volby 2009

         300,-

 

 

VÝDAJE CELKEM ……………………………………..……..…………… 4.359.700,-  Kč 

 

 

                                                                        

 

 

Rozpočet obce na rok 2010 je dorovnaný financováním, v příjmech se schvaluje na paragrafy a položky, ve výdajích pouze na paragrafy.